Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

CONTRACTUL CU TURISTUL

CONTRACTUL – CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice Nr. (...) din (...)

Părţile contractante

Societatea Comercială SC Colibri Tour S.R.L., cu sediul social în Sebeș-Lancrăm Str. Nouă nr. 143, înregistrată la ORC - de pe lângă Tribunalul Alba cu J01/857/2003, CUI: RO 15802061, Operator date cu caracter personal Nr. 24739, Polița de asigurare OMNIASIG VIG SA, Seria I, Nr. 43702 valabilă până în 04.12.2017 cu puncte de lucru în Alba Iulia Str. Avram Iancu Nr. 3, Tel/ Fax : 0258 811244, B-dul Revoluției 1989 CF11, Tel/Fax 0358 401411, Sebeș, Str. Mihai Viteazu Nr.3, Tel./Fax : 0258 733511, Blaj, Str. Republicii Nr. 57, Tel/Fax 0258 714000 reprezentată prin Cezar Popovici, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenția,

şi Turistul/Reprezentantul turistului (...)

Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenție a serviciilor turistice (...) sau cele înscrise în voucher sau bilet de odihnă, tratament sau bilet de excursie, anexat la prezentul contract și eliberarea documentelor de călătorie.

Agenția este obligată să solicite turistului o cerere de rezervare în scris, fax sau email sau formular de rezervare, în cazul solicitării unor servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. Cererea de rezervare este considerată și factură întocmită pentru serviciile solicitate care nu fac parte din oferta proprie a agenției. Dacă turistului nu i se solicită o cerere de rezervare se presupune că serviciile solicitate sunt confirmate în momentul solicitării.

Contractul ia naștere:

  1. în momentul semnării lui de către turist, în cazul serviciilor confirmate în momentul solicitării (nu este necesara și nu se completează o cerere de rezervare);
  2. în momentul în care serviciile solicitate de către client au fost confirmate de către agenție, respectiv clientul ia la cunoștință despre serviciile care i-au fost confirmate și le acceptă în scris, prin fax sau email sau semnează cererea de rezervare la secțiunea ”confirmare de servicii”. În cazul în care conținutul cererii de rezervare diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice sau dacă aceasta confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data solicitării rezervării, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja plătite, fără a fi însă în măsură a solicita despăgubiri. Este responsabilitatea turistului de a se informa prin orice mijloace (telefon, email, personal la sediul agenției) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat în termenul legal de 60 de zile și de a se prezenta la agenție pentru semnarea contractului. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, agenția poate solicita un avans de până la 100% din prețul pachetului.

Prețul

Prețul contractului este (...), specificat pe factură și cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenției și T.V.A. Avansul este de (...), minim 30% din prețul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

Plata finală se va face până la data înscrisa pe factura emisă.

Plata serviciilor aferente contractului se poate efectua în valuta specificată în contract sau în Lei la cursul de vânzare al Băncii Transilvania din ziua efectuării plăților.

Drepturile și obligațiile Agenției

În cazul în care Agenția este nevoită să modifice una dintre prevederile esențiale ale contractului, are obligația să informeze turistul cu cel puțin 15 zile înainte de data plecării.

Agenția poate să modifice prețul contractului, în sensul majorării sau micșorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, ale redevențelor și ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi și ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeași calitate și cantitate;

să restituie turistului sumele ce reprezinta diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure, fără costuri suplimentare, transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:

când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului;

când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

Agenția are obligația să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informații:

orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai puțin avion);

denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgență care să îi permită contactarea organizatorului și/sau a detailistului;

pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

Drepturile și obligațiile turistului

În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța Agenția cu cel puțin 5 zile înaintea datei de plecare. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, turistul are obligația să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în stațiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare și se termină la ora 12:00 a zilei următoare celei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihna și/sau de tratament; în stațiunile din țară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12:00 a zilei de intrare și se termină cel târziu la ora 12:00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.

În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenție a sumelor plătite.

Turistul este obligat să comunice Agenției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la cap. 3.1, hotărârea sa de a opta pentru:

rezilierea contractului fără plata penalităților; sau

acceptarea noilor condiții ale contractului.

În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenție;

să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenție, cu rambursarea imediată a diferenței de preț;

să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităților legale la momentul respectiv, și încheierea unui nou contract.

Turistul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubrizare, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihna și/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihna și tratament, el este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.

Renunțări, penalizări, despăgubiri

În cazul în care turistul renunță din vina sa la serviciile turistice care fac obiectul prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum urmează:

50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

75% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării;

100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

pentru programe și oferte speciale de tip Early booking, Înscrieri Timpurii, Oferte Speciale, etc., penalizarea pentru renunțarea la servicii după ce acestea au fost confirmate și facturate este de 100% din valoare.

În cazul în care turistul care a contractat servicii turistice cu Agenția și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat de către Agenție pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului, cu reținerea integrală a sumelor plătite de către turist până la acea dată.

În cazul în care rezervările au fost făcute în sistem oferte speciale de tip Early booking, Înscrieri Timpurii, Oferte Speciale, etc în care penalizarea este de 100% în cazul renunțării la servicii, turistul este obligat sa achite în termenul specificat pe factura toată suma contractata. Pentru întârzierile de plată se percepe o penalizare de 1,5% pe zi calendaristică de întârziere, cuantumul acestora, al penalizărilor, putând depăși valoarea facturii.

Pentru biletele de odihna și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și stampilate de reprezentantul organizației sindicale.

În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reține toate taxele achitate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.

În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

Penalizările echivalente cu prețul contractului se aplică și în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniță de către poliția de frontieră.

Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenția la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.

Agenția va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.

În cazul în care agenția de turism Colibri Tour revinde serviciile turistice ale altor prestatori de turism, se vor percepe penalizările respectivului prestator de turism, care vor fi aduse la cunoștința turistului în scris, prin fax sau email.

Reclamații

În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate la fața locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenției, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, turistul va depune la sediul Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen de 15 zile calendaristice, sa comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

Dacă întâmpinați nelămuriri sau probleme privind o comanda pe Site-ul Colibri Tour, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru conciliere gratuită cu Popovici Cezar la adresa office@colibritour.ro sau la numărul 0258811244, cu mențiunea ca apelul să fie redirecționat către acesta.

Asigurări

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției la Societatea de Asigurare Omniasig din localitatea Alba Iulia, Str. Hendri Coanda Nr. 2, Jud. Alba, Telefon: 0258-818593, Fax: 0258 818594. Condițiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

În cazul în care Agenția nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligația de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail.

În aceasta situație societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condițiile poliței de asigurare încheiate între Agenție și societatea de asigurare.

În cazul în care turistul solicită de la Agenție contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligația să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

Turistul are obligația de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătura cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. 7.4.

În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenție, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligația de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.

Documentele justificative constau în:

contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

confirmările de primire precizate la pct. 7.4., 7.5., și 7.7. din prezentul capitol;

fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitanțe, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului și alte documente justificative.

Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, și nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Din despăgubire se scade franșiza menționată pe polița de asigurare.

Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

În cazul în care după plata despăgubirii Agenția plătește debitul către turist, acesta are obligația de a restitui asiguratorului despăgubirea primita, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentând debitul. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, ori a unei asigurări storno.

Documentele care se constituie ca anexă la contract sunt următoarele:

voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

programul turistic, în cazul acțiunilor turistice.

cataloagele/pliantele/ofertele/alte înscrisuri etc. ale Agenției puse la dispoziția turistului în format tipărit sau pe suport electronic, site Colibri Tour la www.colibritour.ro

Dispoziții finale

Prezentul Contract reprezintă acordul de voință a părților sale semnatare

Prezentul Contract poate fi încheiat și la distanta, prin fax, email, părțile convenind asupra autorității prezentului contract în actuala formă

Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 631/2001, Ordin nr. 516/2005 din 12/04/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 20.04.2005 cu modificările ulterioare.

Contractul poate fi prezentat și sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta și dacă documentul conține informațiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 631/2001, Ordin nr. 516/2005 din 12.04.2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 20.04.2005 cu modificările ulterioare.

Telefon de urgență: (...)

Agenția de turism

Colibri Tour S.R.L.

reprezentant legal

Popovici Cezar Iustinian – Administrator

Prin împuternicit

(...)

Turist,

Nume, prenume

(...)